Podmiot odpowiedzialny za treść:

Artemide Dystrybucja Polska Sp. z o.o.
ul. Saperów 4
82-300 Elbląg

Tel.: (+48) 552324219
Fax.: (+48) 552326589
E-Mail: info@artemidepolska.pl
www.artemidepolska.pl


Management:
Łukasz Lasota
Monika Lasota

Dyrektor zarządzający:
Łukasz Lasota

NIP 5783111792
KRS 0000459218
REGON 281474303

Informacja dot. odpowiedzialności:
Mimo starannej kontroli merytorycznej nie przejmujemy odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych.
Za treść stron, do których odsyłają linki na naszych stronach, odpowiada wyłącznie operator tych obcych stron.

Wszystkie treści umieszczone na stronach internetowych Artemide (zdjęcia, filmy, teksty, katalogi, itp ..), jeśli nie zaznaczono inaczej: © Artemide S.p.A

Szata graficzna, realizacja, projekt i programowanie:

JANUS DIE WERBEMANUFAKTUR
Scheerer & Rohrmann GmbH
Krügerstraße 5
68219 Mannheim

Tel.: (+49) 0621 770 950
Fax: (+49) 0621 770 9555
E-Mail: janus@janus-wa.de
Web: www.janus-wa.de

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży
zawieranych przez Artemide Dystrybucja Polska sp. z o.o.

I. Postanowienia ogólne.

 • § 1.
  Niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich Umów Sprzedaży produktów, zawieranych przez Artemide Dystrybucja Polska sp. z o.o jako Sprzedawcę.
 • § 2.
  Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Sprzedaży określenia oznaczają:
  1. Sprzedający - Artemide Dystrybucja Polska sp. z o.o.
  2. Kupujący - podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży (kontrahent);
  3. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży - niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedaży zawieranych przez Artemide Dystrybucja Polska sp. z o.o;
  4. Towar - oprawy świetlne i osprzęt umożliwiający ich użytkowanie oraz inne przedmioty znajdujące się o ofercie Sprzedającego w ramach prowadzonej przez niego działalności, w szczególności towary wymienione w Umowie Sprzedaży
  5. Dostawca – podmiot współpracujący ze Sprzedawcą i dostarczający mu Towar podlegający sprzedaży.
  6. Umowa Sprzedaży – stosunek zobowiązaniowy zawarty przez Sprzedającego i Kupującego w formie umowy, zamówienia, zlecenia zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej
  7. Wada Istotna – niezgodność Towaru z Umową uniemożliwiająca korzystanie z Towaru zgodnie z jego przeznaczeniem;
  8. Wada Nieistotna – każda niezgodność Towarów z Umową wpływająca na możliwość korzystania z nich zgodnie z Umową, inna niż Wada Istotna;
  9. Warunki Ex Works -. Dostawa zostaje uznana za dokonaną w momencie postawienia towarów do dyspozycji kupującego w oznaczonym miejscu, bez zobligowania do dalszych czynności ze strony sprzedającego.- wg. Incoterms
 • § 3.
  Niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedaży są jedynym uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży Towarów. Tym samym strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych/ustalonych przez Kupującego.
 • § 4.
  Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej (w tym także w drodze poczty elektronicznej, fax) pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży lub świadczenia usług wyłącza stosowanie niniejszych Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.

II. Zawarcie umowy sprzedaży.

 • § 5.
  Oferty sprzedaży Towaru Sprzedającego są zawsze sporządzane w formie pisemnej i doręczane Kupującemu w formie pisemnej ( pocztą lub faxem lub pocztą elektroniczną lub osobiście).
 • § 6.
  W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Kupujący składa pisemne zamówienie (pocztą lub faxem lub pocztą elektroniczną lub osobiście), opatrzone pieczęcią firmy, datą i podpisem osoby zamawiającej wraz z podaniem imienia i nazwiska. Złożenie zamówienia wiąże Kupującego, lecz nie jest wiążące dla Sprzedającego, przy czym brak odpowiedzi nie będzie oznaczał milczącego przyjęcia zamówienia.
 • § 7.
  Na życzenie Kupującego, Sprzedający w terminie uzgodnionym z Kupującym pisemnie potwierdzi przyjęcie zamówienia. (pocztą lub faxem lub pocztą elektroniczną lub osobiście)
 • $ 8.
  W przypadku jakiejkolwiek zmiany oferty Sprzedającego lub wprowadzenia do niej zastrzeżeń przez Kupującego w zamówieniu, umowa zostaje zawarta dopiero z chwilą pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia ze zmianami lub zastrzeżeniami.
 • $ 9.
  Dla ważności zawarcia Umowy Sprzedaży lub jej zmiany wszystkie oświadczenia wymieniane pomiędzy stronami w tym zakresie, powinny być doręczone drugiej stronie na piśmie pocztą lub faxem lub pocztą elektroniczną lub osobiście.
 • $ 10.
  Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia, gwarancje i zmiany umowy sprzedaży składane ustnie przez pracowników Sprzedającego w związku z zawarciem umowy sprzedaży lub złożeniem oferty nie są wiążące.
 • $ 11.
  W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, a dotyczących dostawcy Towaru, Sprzedawca nie będzie mógł wykonać umowy w całości lub w części, przysługiwać mu będzie w terminie trzech miesięcy od zawarcia umowy prawo odstąpienia od niej w całości lub w części. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną powstałą przez to szkodę.

III. Cena.

 • $ 12.
  1. Cena Towaru określana jest każdorazowo w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia.
  2. Cena podana w ofercie Sprzedającego obowiązuje w terminie w niej wskazanym.
 • $ 13.
  Ceny podawane przez Sprzedającego są zawsze cenami netto, do których należy doliczyć podatek od Towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury VAT
 • $ 14.
  Jeżeli cena będzie podana w walucie innej niż PLN, przyjmuje się, że cena została ustalona w PLN przeliczając ją na złote według średniego kursu sprzedaży danej waluty w PKO BP z dnia faktycznego wydania Towaru lub z dnia, w którym upływa termin wydania Towaru uzgodniony przez strony.
 • $15.
  1. W przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpią nieprzewidziane okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny zamówionego Towaru, w szczególności podwyższenie cła, wprowadzenie opłat celnych dodatkowych, innych obciążeń publicznoprawnych, Sprzedający ma prawo do jednostronnego podwyższenia ceny Towaru w stopniu uwzględniającym faktyczny wzrost poziomu jego czynników cenotwórczych.
  2. Uprawnienie określone w ust 1 przysługuje Sprzedawcy również w przypadku:
   1. wzrostu kosztów zakupu Towaru w stosunku do cen z chwili zawarcia umowy,
   2. gdy Sprzedający nie wystawił Kupującemu potwierdzenia zamówienia.
 • $ 16.
  Kupujący zobowiązuje się do zapłaty należności z tytułu sprzedaży Towaru w terminie wskazanym w fakturze VAT. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.
 • $ 17.
  Kupujący może dokonać potrącenia swojej wierzytelności z wierzytelności Sprzedającego tylko za zgodą Sprzedającego.

IV. Prawo własności.

 • $ 18.
  Sprzedający zastrzega, że prawo własności sprzedawanego Towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedającego.
 • $ 19.
  1. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego z chwilą załadowania Towaru w magazynie Sprzedającego na samochód Kupującego bądź przewoźnika świadczącego usługę transportową.
  2. Jeżeli Sprzedający świadczy Kupującemu usługę transportową, ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego z chwilą dostarczenia towaru na miejsce przeznaczenia.
 • $ 20.
  Utrata lub uszkodzenie Towaru wydanego Kupującemu lub dostarczonego przez Sprzedającego na miejsce przeznaczenia nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za sprzedany Towar.

V. Wydanie i odbiór Towaru, jego właściwości.

 • $ 21.
  1. Towary dostarczane są Kupującemu na warunkach Ex-works (według najnowszej wersji Incoterms). Kupujący zobowiązuje się do starannego zbadania Towaru w chwili jego odbioru pod względem ilościowym, zgodności ze specyfikacją techniczną określoną w umowie oraz ewentualnych widocznych wad.
  2. Po zbadaniu Towaru podpisany zostanie dokument jego wydania (dokument WZ), który oznacza potwierdzenie zgodności parametrów wydanego Towaru ze specyfikacją techniczną określoną w umowie i braku wad, które mogłyby zostać wykryte przy starannym zbadaniu Towaru w chwili jego odbioru.
  3. Kupujący nie może się zwolnić z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, od skutków ich niedochowania powołując się na przyjętą praktykę obrotu i odbioru.
  4. Jeżeli Kupujący przetworzy Towar w jakikolwiek sposób, Sprzedający zostaje zwolniony z odpowiedzialności za niezgodności odebranego Towaru z zamówieniem lub potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
 • $ 22.
  Strony ustalają, że koszt załadunku Towaru do transportu spoczywa na Sprzedającym, a koszt rozładunku na Kupującym, niezależnie od tego kto ponosi koszt transportu.
 • $ 23.
  Kupujący ponosi odpowiedzialność za prawidłowy rozładunek samochodu.
 • $ 24.
  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za Towar oznaczony jako „materiały pozagatunkowe. W takim przypadku zostaje również wyłączona odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.

VI. Wady Towaru.

 • $ 25.
  Kupujący ma obowiązek powiadomić Sprzedającego o wadach zakupionego Towaru, których nie dało się wykryć mimo bardzo starannego zbadania przy odbiorze, niezwłocznie po ich wykryciu (najpóźniej w ciągu siedmiu dni), jednak nie później niż jeden miesiąc od dnia wydania Towaru, pod rygorem utraty gwarancji na zakupiony Towar
 • $ 26.
  Zawiadomienie o wadzie Towaru (reklamacja) musi być złożone w formie pisemnej pocztą, faxem, pocztą elektroniczną lub osobiście
 • $ 27.
  W przypadku złożenia reklamacji, Kupujący ma obowiązek udostępnić Sprzedającemu wadliwy Towar w celu jego zbadania na każde wezwanie
 • $ 28.
  Sprzedający może zlecić przeprowadzenie ekspertyzy technicznej w celu stwierdzenia istnienia wady. W takim przypadku rozpatrzenie reklamacji nastąpi po otrzymaniu ekspertyzy.
 • $ 29.
  Rozstrzygnięcie reklamacji nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po zbadaniu przez Sprzedającego reklamowanego Towaru na podstawie otrzymanych od producenta dokumentów lub zleconej ekspertyzy materiału.
 • $ 30.
  Kupujący jest uprawniony do odmowy przyjęcia Towarów, w odniesieniu do których zostały stwierdzone Wady Istotne.
 • $ 31.
  Jeżeli dostarczone Towary posiadają Wady Istotne, Sprzedający w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania Zawiadomienie o wadzie Towaru zawiadomi Kupującego o terminie i sposobie załatwienia reklamacji lub, wedle swego wyboru, postawi do dyspozycji Kupującego takie Towary pozbawione Wad Istotnych. Do dostawy Towarów w ten sposób, postanowienia paragrafu poprzedzającego stosuje się odpowiednio. Sprzedający zastrzega, że w przypadku, gdy Wadami Istotnymi objęte są elementy produkowane przez innych producentów, przystąpienie do realizacji reklamacji nastąpi dopiero w momencie realizacji reklamacji przez producenta lub dystrybutora danego elementu...
 • $ 32.
  Do dostarczonych Towarów, w stosunku do których przy odbiorze stwierdzono Wady Nieistotne, stosuje się postanowienia dotyczące gwarancji jakości, o których mowa w § 35 i następnych,
 • $ 33.
  Kupujący nie jest uprawniony do odmowy odbioru Towarów pozbawionych Wad Istotnych. Dostawę uważa się za wykonaną zgodnie z Umową z chwilą przejścia na Kupującego ryzyka przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towarów. Jeżeli na Kupującego przejdzie ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty tylko części Towarów, dostawa jest wykonana w stosunku do tej części Towarów.
 • $ 34.
  Złożenie reklamacji, nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za wydany mu Towar.
 • $ 35.
  Zakres gwarancji jakości
  1. Wyłącza się uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi za wady, o których mowa w Kodeksie cywilnym. Dotyczy to również Oprogramowania
  2. Sprzedający udziela Kupującemu, obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nieprzenoszalnej gwarancji jakości na sprzedawane towary. Gwarancja udzielana jest pod warunkiem terminowej zapłaty za objęte Umową Towary. Gwarancja jakości nie obejmuje baterii (akumulatorów) oraz lamp (źródeł światła).. Jeżeli Towary posiadają gwarancję jakości udzieloną przez ich producentów, Sprzedający wraz z Towarami będzie uprawniony do przekazania Kupującemu na jego żądanie otrzymanych od tego producenta dokumentów gwarancyjnych dla danych towarów. Taka gwarancja w żadnym razie nie będzie uważana za gwarancję Sprzedającego, a Sprzedający w razie braku jej przekazania Kupującemu nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.
  3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Towarze, z tym zastrzeżeniem, że nie będą uważane za wadę różnice w parametrach emitowanego światła występujące w poszczególnych partiach dostaw lub partiach produkcyjnych. Gwarancji udziela się przy założeniu, że warunki otoczenia będą zgodne z aktualnie obowiązującymi normami; dotyczy to także takich parametrów jak temperatura otoczenia, wilgotność, zakłócenia elektromagnetyczne w sieci.
  4. Gwarancja jakości nie obejmuje normalnego zużycia Towarów, w tym także połączonego ze zmianą parametrów emitowanego światła takich jak np. temperatura barwowa, wskaźnik oddawania barw (Ra), skuteczność świetlna, luminancja, światłość, strumień świetlny, a także energochłonności oraz zużycia wynikłego z warunków, w jakich Towary są używane, odbiegających od warunków określonych w dołączonych do nich specyfikacjach i instrukcjach, oraz od standardowych warunków użytkowania sprzętu takiego, jak Towary.
  5. Termin gwarancji wynosi:
   24 miesięcy na sprzedawane Towary z zastrzeżeniami podanymi w § 35 ust. 2 i obowiązuje od daty zakupu Towaru. Za datę zakupu uważa się datę wskazaną na fakturze stanowiącej potwierdzenie jego dokonania.
  6. Usunięcie wady Towaru nastąpi w terminie uwzględniającym możliwości Sprzedającego oraz charakter wady. Sprzedający poinformuje Kupującego każdorazowo w przypadku niemożliwości usunięcia wady Towaru w terminach przewidzianych w niniejszych Ogólnych Warunków bądź jakichkolwiek dokumentach gwarancyjnych przekazywanych Kupującemu wraz z Towarem o terminie realizacji działań gwarancyjnych.
  7. Terminy gwarancji jakości nie ulegają przedłużeniu ani nie rozpoczynają biegu na nowo w wyniku skorzystania przez Kupującego z uprawnień płynących z gwarancji jakości ani na skutek podjęcia przez Sprzedającego działań w wykonaniu obowiązków z gwarancji jakości wynikających, przy czym dotyczy to także przypadku, w którym Towar został wymieniony na wolny od Wad.
  8. Warunkiem wykonywania uprawnień z gwarancji jakości jest zainstalowanie Towarów przez Kupującego zgodnie z przeznaczeniem, zasadami wiedzy technicznej, zaleceniami i instrukcjami Sprzedającego dostarczonymi wraz z Towarami oraz w każdym razie przez odpowiednio wykwalifikowane osoby, a także ich prawidłowa eksploatacja połączona z dokonywanymi terminowo przeglądami gwarancyjnymi, jeżeli wymóg taki wynika z dostarczonej wraz z Towarami Dokumentacji.
  9. Niezależnie od postanowień ustępu poprzedzającego, Kupujący traci uprawnienia wynikające z gwarancji jakości również w odniesieniu do Towarów, które:
   1. bez zgody Sprzedającego zostały naprawione lub zmodyfikowane przez Kupującego lub osoby trzecie,
   2. były używane niezgodnie z Dokumentacją lub sprzecznie z przeznaczeniem, albo nastąpiło mechaniczne uszkodzenie któregoś z elementów Towarów;
   3. mają usunięte, zakryte lub nieczytelne numery seryjne lub inne oznaczenia mające na celu zapewnienie ich identyfikowalności,
   4. mają usunięte, zakryte lub nieczytelne znaki wskazujące na ich producenta
   5. zostały wyposażone w źródła lub inne akcesoria niezgodne ze specyfikacją, kartą katalogową lub instrukcją obsługi i/lub eksploatacji,
   6. były używane z przekroczeniem dozwolonych wartości parametrów zasilania, tj. parametry zasilania były niezgodne z parametrami Towarów;
   7. były używane lub przechowywane niezgodnie z instrukcją obsługi i/lub użytkowania, albo były poddane działaniu czynników zewnętrznych, w szczególności w postaci promieniowania UV, wody, wiatru, pyłów, środków lub pierwiastków chemicznych, oparów itp., powodujących pogorszenie ich stanu;
   8. były konserwowane niezgodnie z wytycznymi Sprzedającego, w szczególności niezgodnie z podaną specyfikacją;
   9. były sterowane za pomocą sygnałów, protokołów, niezgodnych ze standardem sterowania określonym w Dokumentacji
  10. Gwarancja nie obejmuje Oprogramowania, w szczególności błędów i kolizji oprogramowania systemów operacyjnych, bibliotek itp. używanych przez użytkowników z Oprogramowaniem jak również oddziaływania wirusów komputerowych.
  11. Uprawniony z gwarancji traci te uprawnienia jeśli Sprzedający nie otrzymał w całości zapłaty za Towar. Po dokonaniu zapłaty Sprzedający może podjąć decyzję o przywróceniu uprawnień z gwarancji z zastrzeżeniem, że okres gwarancji nie ulega wydłużeniu, kończy się z upływem pierwotnego terminu a gwarancją nie będą objęte Wady, które ujawniły się w okresie w którym gwarancja, na skutek jej utraty, nie obwiązywała.
  12. W przypadku, gdy Wada wystąpiła w okresie, w którym zgodnie z ustępem poprzednim nastąpiła utrata uprawnień z gwarancji i Sprzedający przed ich przywróceniem został zawiadomiony o wystąpieniu wady, może podjąć decyzję o objęciu tej Wady gwarancją, o ile otrzymał zapłatę za Towar.
  13. Sprzedający zobowiązuje się do wymiany Towaru albo jego naprawy i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inne szkody, koszty dodatkowe, koszty prac związanych z montażem i demontażem opraw, szkody pośrednie, utracone zyski i inne podobne koszty
  14. Gwarancja obowiązuje w relacjach pomiędzy Sprzedającym i Kupującym i wyłącza, o ile istnieją, inne źródła ewentualnej odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego z tytułu wadliwości dostarczonego Towaru.
 • $ 36.
  Wykonywanie uprawnień z tytułu gwarancji jakości
  1. Wszelkie wady Towarów ujawnione podczas eksploatacji Towaru należy, pod rygorem utraty praw wynikających z gwarancji, zgłaszać, pisemnie lub za pośrednictwem faksu bądź poczty elektronicznej, w okresie gwarancji jakości, niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia ich wykrycia. Zawiadomienie o wadzie, pod rygorem bezskuteczności, powinno zawierać wykaz dostrzeżonych wad, datę i czas ich wykrycia oraz krótki opis każdej z nich (wskazane jest dołączenie zdjęć ułatwiających identyfikacje wad – uszkodzeń). Wszelkie terminy dotyczące zgłoszeń obowiązujące Kupującego są nieprzekraczalne i nie podlegają przedłużeniu.
  2. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest udzielenie przez Kupującego zgody na wykonywanie przez Sprzedającego sporządzania (w razie konieczności) dokumentacji zdjęciowej obiektu, w którym zamontowane są Towary Sprzedającego, obejmującej oświadczenie o uzyskaniu takowej zgody od kontrahentów Kupującego.
  3. Brak dochowania przez Kupującego warunków zgłoszenia wad, o których mowa w ustępach poprzedzających niniejszego paragrafu powoduje, że Sprzedający nie odpowiada za te wady.
  4. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, Sprzedający uprawniony jest, również telefonicznie, zwrócić się do Kupującego o dodatkowe informacje a także przeprowadzić zdalnie, z udziałem pracowników Kupującego, czynności mające na celu ocenę stanu Towarów i rozwiązanie na odległość problemów związanych z ich użytkowaniem.
  5. Sprzedający poinformuje Kupującego czy Wadę uznaje, w terminie do 20 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o wadzie. Sprzedający przekaże Kupującemu, w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, instrukcje dotyczące właściwego zdiagnozowania i ewentualnego usunięcia usterki, jeśli w ocenie Sprzedającego jest to możliwe do wykonania samodzielnie przez Kupującego. Jeśli do usunięcia wady niezbędna jest wymiana części, Sprzedający przekaże te części Kupującemu w terminie 7 dni od momentu ich otrzymania od producenta tych części;
  6. Jeżeli wada nie może być usunięta na miejscu samodzielnie przez Kupującego Towar, w którym stwierdzono wadę lub jego część, zostanie dostarczony przez Kupującego do punktu serwisowego Sprzedającego znajdującego się w Elblągu lub innego punktu uzgodnionego z Sprzedającym za co najmniej jednodniowym uprzedzeniem.
  7. Usunięcie wady następuje, stosownie do wyboru Sprzedającego, poprzez wymianę wadliwego Towaru na nowy, naprawę wadliwego Towaru lub odpowiednie obniżenie ceny wadliwego Towaru. Sprzedający może zawiadomić o dokonaniu wyboru sposobu usunięcia wady na piśmie, także faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak również przez przystąpienie do wykonania określonej czynności. Usunięcie przez Sprzedającego wady w którykolwiek ze wskazanych zdaniem poprzedzającym sposobów, wyczerpuje całość roszczeń Kupującego związanych z zaistnieniem danej wady.
  8. Sprzedający zapewnia maksymalny czas przystąpienia do usunięcia wad do 21 dni roboczych , liczony od momentu uznania zgłoszenia reklamacyjnego.
  9. Jeżeli Sprzedający nie dotrzyma terminu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, ani też nie poinformuje Kupującego w terminie 2 dni od upływu tychże terminów o możliwym terminie realizacji działań reklamacyjnych, Kupujący, po wyznaczeniu Sprzedającemu dodatkowego, co najmniej 30 dniowego terminu jest uprawniony do zlecenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt Sprzedającego, przy czym koszt ten nie może przekroczyć połowy wartości netto naprawianego lub wymienianego Towaru zgodnie z aktualnym Cennikiem Sprzedającego, co stanowi również górną granicę odpowiedzialności Sprzedającego za zwłokę w wykonaniu jego obowiązków gwarancyjnych. Jeżeli naprawiany lub wymieniany Towar nie jest objęty aktualnym cennikiem Sprzedającego, wartość, o której mowa w ustępie poprzedzającym ustala się w oparciu o hurtowe ceny netto takiego Towaru, a jeżeli i to byłoby niemożliwe, Towaru maksymalnie zbliżonego do Towaru. Przyjmuje się ceny z dnia zgłoszenia wady.
  10. Gdy okaże się, że zgłoszona wada nie występowała lub nie była objęta gwarancją jakości, wszelkie koszty poniesione przez Sprzedającego, a wywołane zgłoszeniem ponosi Kupujący.
  11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niemożności korzystania z wadliwego Towaru jak również za inne szkody wynikające z wadliwości Towaru
 • § 37.
  Dokument gwarancji.
  Postanowienia dwóch paragrafów poprzedzających znajdują zastosowanie do gwarancji jakości w zakresie, w jakim pozostają niesprzeczne z wydanymi ewentualnie wraz z Towarami dokumentami gwarancji.

VII. Opóźnienia w wykonaniu umowy sprzedaży, odpowiedzialność.

 • § 38.
  W przypadku opóźnienia się Kupującego z uregulowaniem całości lub części należności za wydany Towar, Sprzedający ma prawo do naliczenia Kupującemu ustawowych odsetek za czas opóźnienia.
 • § 39.
  W przypadku, gdy Kupujący opóźnia się z terminowym uregulowaniem należności za jakąkolwiek fakturę wystawioną mu wcześniej przez Sprzedającego, Sprzedający ma prawo do powstrzymania się od wykonania wszelkich zawartych Umów Sprzedaży (w tym z wydaniem Towaru Kupującemu) do czasu uregulowana przez niego zaległych należności wraz z należnymi odsetkami.
 • § 40.
  Jeżeli Kupujący opóźnia się z płatnością jakiejkolwiek należności więcej niż 21 dni, Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez wyznaczania dodatkowego terminu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę.
 • § 41.
  1. W przypadku, gdy Sprzedający udzielił Kupującemu tzw. kredyt kupiecki (płatność z odroczonym terminem zapłaty) i sytuacja finansowa Kupującego ulegnie pogorszeniu, Sprzedający ma prawo ograniczyć lub cofnąć w każdym czasie udzielony kredyt kupiecki.
  2. Ocena sytuacji finansowej Kupującego podlega w całości ocenie Sprzedającego.
 • § 42.
  W przypadku, gdy zwłoka Sprzedającego w wydaniu Towaru przekroczyła 21 dni, Kupujący ma prawo domagać się zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% wartości netto wydanego z opóźnieniem Towaru za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu wydania Towaru określonego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
 • § 43.
  Kara określona w § 42 nie może przekroczyć 10% wartości wydanego nieterminowo Towaru i może być naliczona Sprzedającemu tylko w przypadku, gdy Kupujący po złożeniu zamówienia otrzymał od Sprzedającego pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 • § 44.
  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności związanej z nieterminowym wydaniem Towaru, jeżeli:
  1. zwłoka wynika z nieterminowego dostarczenia Towaru Sprzedającemu przez dostawcę Towaru,
  2. zwłoka spowodowane jest wstrzymaniem wydania towaru przez Sprzedającego, o którym mowa w § 39 niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Sprzedaży.
 • § 45.
  W przypadku, gdy Kupujący opóźnia się z odebraniem Towaru dłużej niż jeden tydzień, licząc od terminu wydania Towaru określonego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, Sprzedający ma prawo naliczyć Kupującemu karę umowną w wysokości 1 % wartości netto odebranego z opóźnieniem Towaru za każdy dzień zwłoki z zastrzeżeniem, ze kara ta nie może być naliczana za więcej niż za 30 dni opóźnienia w odbiorze Towaru.
 • § 46.
  W przypadku, gdy Kupujący opóźnia się z odebraniem Towaru dłużej niż 30 dni, licząc od terminu wydania towaru określonego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, Sprzedający ma prawo naliczyć jednorazową karę umowną w wysokości 25% wartości brutto nieodebranego w terminie Towaru.
 • § 47.
  W przypadku, gdy Sprzedający wstrzyma się z wydaniem Towaru Kupującemu na podstawie § 39 niniejszych Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży przyjmuje się, że Kupujący opóźnia się z odbiorem Towaru i na tej podstawie naliczona zostanie mu kara umowna na podstawie § 45 i § 46 niniejszych Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży.
 • § 48.
  W przypadku, gdy szkoda przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej, Sprzedający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego
 • § 49
  Odszkodowanie za szkody wyrządzone niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ograniczone jest do wartości brutto zamówionego Towaru
 • § 50.
  Obydwie strony umowy sprzedaży mają prawo do odstąpienia od naliczania kar umownych.
 • § 51.
  Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu trzech miesięcy od dnia jej zawarcia bez ponoszenia przez niego kar w przypadku, gdy przyczyny odstąpienia od umowy sprzedaży są niezależne od Sprzedającego, a dotyczą jego dostawcy.

VIII. Postanowienia końcowe

 • § 52.
  W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Sprzedaży mają zastosowanie wyłącznie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego.
 • § 53.
  W przypadku, gdy poszczególne postanowienie niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Sprzedaży okazałoby się sprzeczne z obowiązującym prawem albo zostanie uznane za nieważne lub bezskuteczne na mocy orzeczenia właściwego sądu, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się odpowiednio zmienić postanowienie z zachowaniem uprzedniej intencji stron.
 • § 54.
  1. W przypadku ewentualnego sporu, strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu polubownego ich rozstrzygnięcia w drodze bezpośrednich rokowań.
  2. W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego zaś prawem właściwym będzie prawo polskie..
 • § 55.
  Niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedaży wchodzą w życie z dniem 1.04.2015. i wiążą strony w wersji obowiązującej w dacie zawarcia umowy..